Clwb Celf 2 Clwb Chwaraeon Clwb Coginio 2 Clwb DG Clwb Tgch 2 Clwb Celf Clwb Coginio 3 Clwb Tgch


Ysgol Griffith Jones

Clybiau

Clybiau Gweithgareddau ar ol Ysgol

Clybiau Gweithgareddau

Cynhelir clybiau amrywiol ar ol ysgol trwy gydol tymor yr Hydref. Gofynnir i'r plant i gofrestru ar ddechrau'r tymor ac yna maent yn cael y cyfle i fynychu pob clwb yn ei dro, a chymryd rhan yn y gweithgareddau. 

Nos Fawrth - i ddisgyblion blynyddoedd 3-6 

Clwb Chwaraeon
Cynhelir y clwb yma yn y gampfa a chynigir ystod o weithgareddau a gemau. Caiff y disgyblion gyfle i ddatblygu sgiliau athletau a sgiliau gweithio fel tim. Cynigir gemau fel pel fas, tenis, pel droed, unihoc a pel-law. 

Clwb Celf
Caiff y disgyblion gyfle i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau celf a chrefft. Llynedd bu'r plant yn creu delweddau ar gyfer harddu ac addurno waliau allanol yr ysgol. 

Dawnsio Gwerin
Cyflwynir nifer o ddawnsiau traddodiadol i'r plant. Mae hwn yn glwb poblogaidd ac mae angen llawer o egni arnoch. 

Clwb Cyfrifiaduron
Cynhelir hwn yn yr ystafell gyfrifiaduron ac mae cyfle i'r disgyblion ddatblygu eu sgiliau T.G. 

Clwb Frangeg

Bonjour. Cyfle i ddysgu iaith arall, sef Frangeg yn y clwb cyffrous yma.

Clwb Coginio

Yn y clwb yma mae'r plant yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau coginio. 

Clwb Gwyddoniaeth

Mae'r disgyblion yn mwynhau cydweithio yn y gweithgareddau gwyddonol amrywiol a gynnigir. Mae cyfle i weithio o fewn a thu allan i'r dosbarth yn archwilio a darganfod wrth wirio eu rhagfynegion.

Clwb Hwyl - Clwb Gofal

Clwb Gofal ar ol ysgol - Clwb Hwyl 01994 230071

Cynhelir 'Clwb Hwyl' bob prynhawn ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae'r clwb yn derbyn unrhyw blentyn o'r dosbarth Meithrin i fyny, ac yn agor am 3yp. Mae'r clwb yn aros ar agor tan 5:55yp. Rhoddir pryd o fwyd i bob plentyn ac mae cyfle iddynt gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Os yw'r tywydd yn sych mae cyfle i fwynhau gweithgareddau yn yr awyr agored, ac os yw'r tywydd yn wlyb mae ystod o adnoddau gan y clwb i ddiddori'r plant.Y gost am bob sesiwn yw £8.00

Mae angen cofrestru'ch plentyn cyn y bydd yn medru mynychu'r clwb hwyl,a hefyd gwneud yn siwr bod lle yn y clwb ar y diwrnod i chi am iddo/iddi fynychu'r clwb.

Os ydych am fwcio sesiwn yn y clwb ffoniwch

Mrs Vanessa Davies: 01269862847 / 07875 331253

Miss Sam John: 07969 256677